"...chlupatice..."
Některé ženy vnímají své „intimní chloupky“ jako nemoderní nebo dokonce neestetické, další si jich cení jako nějaké ozdoby, jejíž úprava a změna je individualizuje a osvobozuje; jiné ženy považují za příjemné si je zcela oholit, zbavit se jich, překračujíce tak určité tabu…
Požádala jsem své přítelkyně o jejich chloupky a z nich jsem vytvořila erotické, možná až exhibicionistické sny ženy.
Cítím, že by tyto „dárkyně“ neměly zůstat anonymní, že by byl na místě krátký videozáznam, který by je popisoval a jmenoval. …nebo bych spíše ráda nechala ty, kteří se na mé obrazy dívají, přemýšlet o tom, která z nich věnovala své chloupky pro jaký obraz?
"...hairy..."
Some women consider their pubic hair to be "unfashionable" or even "unaesthetic", others value it as an adornment, individualizing it by changing it’s appearance; then some women find it exhilarating to shave it off completely, as if breaking a taboo...
I asked my women friends for their hair and with it created the erotic, perhaps even exhibitionistic dreams of a woman.
I felt these donors should not remain anonymous, that a short video depicting them should give them credit. ...or is it perhaps, to get those who look at my pictures into guessing who of the girls gave her pubic hair for which picture?
Andělé bodu G, 2012, chloupky z ženského a mužského ohanbí, králičí chlupy, ruční papír, zalaminováno, 21 x 30 cm Při pohledu na mé dílo každý den 10 minut najdete svůj bod G.

G point´s angels, female and male pubic hair, rabbit hair on handmade paper, covered with a protective foil If you look at this artwork for 10 minutes every day, you find your G poin
Back to Top