Autorka říká: „Počátek stopy jsem objevila v ukrojeném kolečku mrkve, při detailnějším pohledu můžete vidět postupný růst, dobré či špatné podmínky pro její život, tak jako u stromů. Les, celé zástupy stromů, viděli všichni z nás. Chodíme kolem nich, dávají nám možnost dýchat, dávají nám krásu. I přesto, v našem konzumním světě, pro spousty z nás nic neznamenají. Když vstoupíte do lesa, aniž byste měli výborný sluch, slyšíte, jak stromy zní, hrají. Každý si najde svou vlastní interpretaci. Vyrostla jsem v oblasti, kde má rodina vlastní pozemky a byla jsem vychovaná s úctou k přírodě, která nám dává život. Již od roku 2002 sbírám fotografie mrtvých stromů. K přenosu biologického jedince jsem přišla po nastudování dendrochronologie, vědy, která je velice přesná a určuje celá kvanta čísel o reakci jedince na svět. Jeho komunikaci se světem přetransformovávám do zápisu hudebního a obrazu. Z dendrochronologie jsem použila jednoduchý přenos dat z letokruhů v číslech. Měření musí probíhat ze všech světových stran, z každého letokruhu zvlášť, a výsledky získáme porovnáváním hodnot mezi nimi. Vše je měřeno čísly. Tento číselný výpočet je notovým záznamem.“ 
Author says: “I found the beginning of a trace in a slice of a carrot. If you look closely at it, you can see the progressive growth, the good or bad life-condition; it is similar to what you can see at trees. We walk along forests, trees without realizing they are the lungs of the world. We admire the beauty of trees, but despite of this fact, trees mean nothing for many of us in the nowadays’ consuming society. When you walk in the forest without having an exquisite pitch you will hear the sound of the forest, everyone can transfer it into its own interpretation. I grew up and spent my youth mostly in the country and have great respect to natural scenery. Since 2002 I have been collecting photos of dead trees. That was my reason for studying dendrochronology. Dendrochronology is a sience detecting age of trees in accordance with annual rings. Based on the thickness of the annual ring increments we can induce what kind of natural forces influenced the development of trees. Dendrochronology manipulate numbers and these numbers are score for me. I transfer all to musical and visual record. I did the data transfer from annual ring to numbers, according to dendrochronology. The measurement proceeds from every cardinal direction, from each annual ring separately. The results of numerical value we gain by comparing these results among them. This numerical calculation is a sheet music.”
Back to Top